جیره

جیره استارتر

هدف از دوره پرورش ( 10 – 0 روزگی) تحریک مناسب اشتها و به حداکثر رساندن سرعت رشد اولیه برای رسیدن به وزن هدف نژاد راس در سن 7 روزگی میباشد. توصیه شده که جیره استارتر جوجه گوشتی به مدت 10 روز به جوجه ها داده شود. جیره استارتر بخش کوچکی از هزینه خوراک را شامل میشود و بطور اولیه تصمیم گیری در مورد فرمولاسیون جیره استارتر باید بر مبنای عملکرد و سود دهی باشد تا اینکه صرفاً بر مبنای هزینه جیره باشد.

 منافع به حداکثر رساندن دریافت مواد غذایی روی سرعت رشد اولیه و عملکرد ادامه دوره بخوبی تایید شده است. تغذیه جوجه های گوشتی با تراکم مناسب مواد مغذی رشد بهینه را تضمین خواهد نمود.

جیره رشد

بطور کلی جیره دوره رشد 16 – 14 روز پس از جیره استارتر داده می شود . تغییر از استارتر به دوره رشد ، تغییری در بافت جیره از کرامبل / پلت ریز به پلت را شامل میشود. بسته به اندازه پلت تولیدی ممکن است لازم باشد تا در دفعه نخست جیره رشد بصورت کرامبل یا پلت ریز داده شود.
طی این دوره رشد جوجه های گوشتی بصورت دینامیک ادامه می یابد. لذا ضروری است که برای حمایت از این مساله دریافت مواد مغذی بصورت کافی صورت گیرد. به منظور دریافت بهینه غذا ، رشد و FCR فراهمی تراکم مناسب مواد مغذی بخصوص انرژی و اسیدآمینه ضروری است.

جیره پایانی

جیره پایانی بخش عمده ای از هزینه خوراک جوجه های گوشتی را شامل میشود. بنابراین مهم است که خوراک برای به حداکثر رساندن برگشت سرمایه بر مبنای نوع محصول تولیدی طراحی گردد.
جیره پایانی باید از 25 روزگی تا زمان کشتار داده شود. پرندگانی که بعد از 43 – 42 روز کشتار میشوند ممکن است به جیره پایانی دیگری از روز 42 به بعد نیاز داشته باشند.
استفاده از یک یا چند جیره پایانی وابسته است به :

  • وزن مورد نظر در زمان کشتار
  • طول دوره تولید
  • طراحی برنامه غذا دهی

دوره پرهیز از مصرف دارویی ، استفاده از جیره پایانی خاصی را ضروری میسازد. جیره پایانی باید مدت زمان کافی قبل از کشتار داده شود تا خطر باقیمانده محصول داروئی در گوشت از بین برود.
باید دوره پرهیز از مصرف محصولات که روی آنها ذکر شده رعایت گردد. کاهش زیاد مواد مغذی جیره در دوره پرهیز از مصرف قابل توصیه نمی باشد.

 نکات کلیدی

  • توصیه شده جیره استارتر به مدت 10 روز داده شود. تصمیم گیری در مورد فرمولاسیون جیره استارتر باید بر مبنای عملکرد و سود دهی باشد.
  • جیره رشد باید اطمینان را ایجاد نماید که دریافت مواد مغذی از رشد دینامیک طی این دوره حمایت می نماید.
  • فرموله کردن جیره پایانی جوجه گوشتی برای حداکثر رساندن برگشت سرمایه بوده و بر مبنای سن پرنده تنظیم شده اما دوره طولانی قطع خوراک توصیه نمی شود.