پذیرش جوجه ها

 • جوجه ها تا سن ۱۲ تا ۱۴ روزگی قادر به تنظیم درجه حرارت بدن خود نمی باشند. درجه حرارت مطلوب بدن جوجه ها منطبق با درجه حرارت مناسب محیط کسب میگردد. اهمیت درجه حرارت کف در زمان ورود جوجه ها مشابه درجه حرارت هوا می باشد لذا پیش گرم سازی سالن ضروری می باشد. ۲۴ ساعت قبل از ورود جوجه ها باید درجه حرارت و رطوبت را ثابت نمود .مقادیر توصیه شده در زیر آورده شده است:
 • درجه حرارت محیط ۳۰ درجه سانتی گراد (در سطح جوجه ها و در فضایی که آب و غذا قرار داده شده ، اندازه گیری می شود).
 • درجه حرارت بستر ۲۸-۳۰ درجه سانتی گراد
 • رطوبت نسبی ۷۰% – ۶۰%

 

برای دسترسی به شرایط محیطی یکنواخت در طول دوره پرورش باید این پارامتر ها را بطور منظم کنترل نموده ، اما به هر حال بهترین اندیکاتور درجه حرارت رفتار جوجه می باشد.
قبل از انتقال جوجه ها ، باید کنترل نهایی در مورد فراهمی آب و غذا و توزیع آن در سالنها صورت گیرد. تمامی جوجه ها بلافاصله بعد از ورود به سالن باید توانایی خوردن و آشامیدن را داشته باشند.
باید جوجه ها را به سرعت ، با آرامش و یکنواخت روی کاغذ هایی در محوطه پرورش قرار داد . باید آب و غذا بلافاصله و آزادانه دراختیار پرنده ها قرار گیرند. جعبه های خالی جوجه باید بلافاصله از سالنها خارج گردند.
۲ – ۱ ساعت باید به جوجه ها زمان داده شود تا به محیط جدید خود عادت کنند. بعد از این زمان ، باید جوجه ها را از نظر دسترسی به آب و غذا کنترل نمود . در مواقع لزوم باید لوازم و درجه حرارت را تنظیم نمود.
در ۷ روز نخست ، ۲۳ ساعت روشنایی با شدت ۴۰ – ۳۰ لوکس فراهم نمائید تا به جوجه ها برای سازگاری با محیط جدید و تحریک دریافت آب و غذا کمک نماید.
آب تمیز و تازه باید همیشه در اختیار پرنده ها باشد ، ارتفاع آبخوری ها بایستی بطور مناسب تنظیم شده باشد. به ازای هر ۱۲ پرنده باید یک نیپل در نظر گرفت و حداقل ۶ آبخوری آویز برای ۱۰۰۰ جوجه منظور کرد. علاوه بر آن برای هر ۱۰۰۰ جوجه ۶ آبخوری کله قندی یا سینی اضافه فراهم نمائید.
غذا را باید در ابتدا بصورت کرامبل عاری از غبار یا پلت کوچک روی سینی های دانخوری (۱ عدد برای ۱۰۰ جوجه ) و روی صفحات کاغذی فراهم نمود تا اینکه محوطه غذا دهی حداقل ۲۵% فضای پرورش باشد. جوجه ها را باید مستقیماً روی کاغذ ها قرار داد تا بلافاصله غذا را پیدا کنند . سیستم های دانخوری و آبخوری اتوماتیک را باید در مجاورت کاغذ ها قرار داد.
در مواردی که اختلاط جوجه گله های مادر مختلف اجتناب ناپذیر میباشد ، جوجه گله های مختلف را باید در مکانهای جداگانه در سالن پرورش داد جوجه گله های مادر جوانتر از ۳۰ هفته نیاز به درجه حرارت آغازین گرمتر (۱ درجه سانتی گراد گرمتر از الگوی درجه حرارت ارائه شده) در مقایسه با جوجه گله های مادر مسن تر از ۵۰ هفته دارند.

 

نکات کلیدی :

 • پیش گرم سازی سالنها را انجام داده و قبل از ورود جوجه ها درجه حرارت و رطوبت را ثابت نمائید.
 • جوجه ها را خالی کرده و به سرعت در محل قرار دهید.
 • بلافاصله آب و غذا را برای جوجه ها فراهم نمائید.
 • لوازم را بنحوی قرار دهید که امکان دسترسی آسان به آب و غذا را برای جوجه ها فراهم سازد.
 • آبخوری ها و دانخوری های اضافی را در مجاورت سیستم های غذادهی و آبخوری اصلی قرار دهید.
 • ۱-۲ ساعت به جوجه ها فرصت دهید تا به آب و غذا دسترسی پیدا کنند.
 • بعد از۱-۲ ساعت آب ، غذا و درجه حرارت را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم نمائید.