واحد نمونه جشنواره امتنان از کار و کارآفرینان برتر سال 1402

جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی

صادر کننده برگزیده استان سال 1398

محمد صادق معتمدیان، استاندار خراسان جنوبی

صادر کننده نمونه استان سال 1398

بانک توسعه صادرات

کارآفرین برتر استان سال 1397

محمد صادق معتمدیان، استاندار خراسان جنوبی

پرورش دهنده نمونه واحد مرغ مادر گوشتی سال 1396

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی

نمونه برتر ملی پرورش دهنده مرغ مادر گوشتی سال 1396

حسن رکنی، معاون وزیر

مدیرعامل نمونه سال 1395

بانک کشاورزی

کارآفرین برتر سال 1393

وجه الله خدمتگزار، استاندار خراسان جنوبی

انتصاب بعنوان عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سال 1393

مجتبی خسروتاج، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور

حکم انتصاب عضو هیات امنا کانون کارآفرینان برتر سال 1392

علی رضایی، معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری

مدیر عامل نمونه واحد جوجه کشی مرغ مادر جنوب خراسان سال1388

محمد ابراهیم احمدی، مدیر جهاد کشاورزی بیرجند

مرغدار نمونه مرغ مادر سال 1388

محمد ابراهیم احمدی، مدیر جهاد کشاورزی بیرجند

واحد نمونه مرغ مادر سال 1388

محمد زاری، رئیس سازمان

واحد نمونه جوجه کشی سال 1387

سید حسین محسنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

موسسه نمونه جوجه کشی سال 1387

علی اکبر تناکی، رئیس سازمان

مدیر عامل نمونه مادر گوشتی سال 1385

محمد ابراهیم احمدی، مدیر جهاد کشاورزی بیرجند

مرغدار نمونه واحد جوجه کشی سال 1384

محمد ابراهیم احمدی، مدیر جهاد کشاورزی بیرجند - سید صولت مرتضوی، استاندار

مدیر نمونه کارخانه جوجه کشی سال 1384

محمد ابراهیم احمدی، مدیر جهاد کشاورزی بیرجند

مرغدار نمونه واحد پرورش مرغ مادر گوشتی سال 1382

علی آهنی، مدیر جهاد کشاورزی

تولید کننده نمونه سال 1367

سید علی خامنه ای، رئیس جمهور

مرغدار نمونه استان خراسان سال 1367

سید مرتضی شریف واقفی، مدیر کل کشاورزی استان خراسان

مرغدار نمونه سال 1367

وزیر کشاورزی

مرغدار نمونه استان سال 1366

سید مرتضی شریف واقفی، مدیر کل کشاورزی استان خراسان

مرغدار نمونه سال 1365

سید مرتضی شریف واقفی، مدیر کل کشاورزی استان خراسان

دامدار نمونه سال 1364

سید مرتضی شریف واقفی، مدیر کل کشاورزی استان خراسان

احداث کارخانه جوجه کشی مرغ مادر جنوب (سید حسین خیریه)

غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی

احداث کارخانه جوجه کشی مرغ مادر جنوب (سید علی خیریه)

غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی